Kobe Henry.jpg

Kobe Henry, 11 of Silex

Shot 11 pt. Buck with 708